Leveranciers
Deze website wordt beheerd door K. Lanaken V.V.

K. Lanaken V.V. (‘KLVV’)
Rankenlaan 31
3620 Lanaken
België
BE0415447733

E-mail: [email protected]

Leverancier ticketing:
Eventix
Het Eeuwsel 57
5612 AS Eindhoven
Nederland

Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze verkoopvoorwaarden en Privacy Policy.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

Gebruik van de website

Iedere gebruiker van onze website, inclusief diensten, is er zich van bewust dat dit gebruik steeds volledig op eigen risico is. Onze website is te bezoeken op ‘as is’-basis, dus zonder enige (impliciete of expliciete) garantie of voorwaarde. Uiteraard bieden we jou geen website aan zonder dat we alle nodige en redelijke maatregelen hebben genomen die de goede werking en veiligheid van onze websites garanderen. Toch kunnen we geen absolute garanties geven. Het is dus mogelijk dat de gebruiker schade lijdt ten gevolge van fouten en/of virussen of gelijkaardige schadelijke componenten die onze website en/of servers teisteren. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

Daarnaast wordt de website aangeboden op basis van beschikbaarheid. We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website en de aangeboden diensten. We zullen steeds alle redelijke maatregelen nemen om het risico van storingen en/of onderbrekingen tot een minimum te beperken, maar zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud via onze website kan worden gedownload. Iedere download van onze website is steeds op eigen risico en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van gebruiker.

Gebruikers en derden moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handeling de goede werking en/of het veilige karakter van onze website (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze website leidt, is de verantwoordelijke persoon als enige persoonlijk en integraal aansprakelijk voor iedere veroorzaakte schade. Indien de verantwoordelijke persoon een gebruiker is, heeft hij een vrijwaringsplicht ten aanzien van KLVV.

Tot slot bevat onze website heel wat verwijzingen naar andere websites en/of elektronische communicatieportalen die niet onder de feitelijke controle van KLVV staan. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker. KLVV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Informatie op onze website

KLVV besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hierop verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet KLVV, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Privacy

Iedere gebruiker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate er meer handelingen worden verricht, bijvoorbeeld na registratie. Afhankelijk van de kwaliteit van de informatie is het mogelijk dat een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden. Op dat moment verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Meer informatie vind je terug in ons Privacy beleid.

Intellectueel eigendom

Creativiteit verdient bescherming, dus ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke rechten gelden ook voor onze website en haar inhoud. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

Wij vragen dan ook onze gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door KLVV moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Heb je een vraag of opmerking? We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op het e-mailadres [email protected]. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.

VERKOOPVOORWAARDEN FESTIVAL TICKETS

Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden;

FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (combi-/dagticket). Dit festivalticket moet je aan de check-in aan de ingang van het festivalterrein laten scannen
PARKINGTICKET; Geeft recht op een parkeerplaats op loopafstand van het festivalterrein
5 BONNEN; Deze voucher kan je aankopen op via Eventix en ter plaatse aan de Check-in en op het festivalterrein tegen effectieve bonnen inruilen.
Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de shoppagina van Eventix, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW, taksen en servicekosten).
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

Ticket reserveren

De enige manier om aan een geldig ticket te komen is via onze officiële leverancier Eventix.
Voor de ticketverkoop vragen wijl de naam van de eindgebruiker, voor de toegangscontrole, de geboortedatum van de gebruiker voor controle op het schenken van alcohol aan minderjarigen, het geslacht van de gebruiker om het aantal en de aard van de sanitaire faciliteiten te kunnen inschatten.

De persoon of de firma die de bestelling doet, wordt dan beschouwd als de opdrachtgever en is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie die wij vragen.
Om de veiligheid van je online transactie(s) te verzekeren, werken wij enkel samen met officiële betalingspartners en kredietkaartenuitgevers. Online betalingen worden uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem waardoor het risico op verlies en/of diefstal van jouw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een absoluut minimum wordt beperkt. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bovenstaande betalingspartners en kredietkaartenuitgevers.

De reservatie is definitief zodra de betaling is afgerond. Vanaf dit moment is de aankoop definitief, dit wil zeggen dat jouw festivalticket niet terugbetaalbaar, noch omwisselbaar is. Bij gebrek aan onmiddellijke betaling is er geen reservatie. We sturen jou vervolgens een bevestigingsmail met de gevraagde toegangsbewijzen.

Alle bestelde tickets worden als PDF bestand gemaild. Als koper ben je verplicht de e-mail na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken op mogelijke fouten van onze kant. Indien wij onze diensten gebrekkig hebben geleverd, heb je als koper zeven (7) dagen om dit te melden. Dit moet steeds schriftelijk en gemotiveerd gebeuren aan KLVV. Indien je melding/klacht ontvankelijk wordt verklaard dan zetten wij onze fout uiteraard recht. Indien je het nalaat om een gemotiveerde klacht binnen de gegeven termijn over te maken vervalt jouw recht.

Het PDF-bestand kan je opslaan op je smartphone of afdrukken. Het geldt als enig geldig toegangsbewijs.

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket wordt toegang verleend tot het evenement of de camping. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.

De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket kan kopiëren en deel nooit een afbeelding van je ticket(s) waar de QR-code zichtbaar opstaat via social media.

Herroepingsrecht

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra KLVV de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

Onofficiële verkoop

De enige manier om een geldig ticket te kopen, is via de officiële verkoopswebsite van Eventix

Elk festivalticket staat op naam, is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat je het niet kan doorverkopen of doorgeven aan iemand anders. Komt jouw identiteit niet overeen met de identiteit op het ticket dan krijg je geen toegang tot het festivalterrein.

Geen enkele van de aangekochte tickets mogen worden weggegeven via een wedstrijd, promotie of advertentie zonder dat KLVV hiervoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Om teleurstellingen te vermijden, raden we het gebruik van onofficiële verkoopkanalen dus ten stelligste af. De kans is groot dat jouw ticket geen toegang tot het festival geeft.

Enkel onze officiële festivalpartners mogen, mits voorafgaande toestemming, wedstrijden organiseren waarbij Lanapalooza tickets worden weggeschonken.

KLVV heeft het recht om festivaltickets te annuleren zodra zij vaststelt dat tickets, ondanks het verbod, te koop worden aangeboden. Door de annulering wordt het ticket onbruikbaar, zelfs voor de initiële koper. De annulering geeft geen recht op enige vorm van terugbetaling. Alle kosten die het gevolg zijn van de annulering zijn voor rekening van de koper.

De wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen heeft een aantal maatregelen ter onze beschikking gesteld om de onrechtmatige doorverkoop te verhinderen. Wij zullen niet aarzelen om deze (wettelijke) opties te ondernemen.

Geef fraudeurs geen kans en help ons dit misbruik uit de wereld te helpen. Ben je op de hoogte van een onofficieel ticketaanbod op internet of elders. Laat het ons weten op [email protected]

Het is niet toegelaten om gadgets, samples of gelijk welke andere producten uit te delen aan de ingang van / in de buurt van/ op het festivalterrein tenzij daar op voorhand schriftelijke afspraken rond zijn gemaakt.

Flyeren op, rond en in de buurt van het festival is verboden bij politieverordening.

Lanapalooza is een festival waar iedereen welkom is. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd door de organisatie

Door de aankoop van een festivalticket bevestig je uitdrukkelijk dat je als bezoeker aan ons festivalreglement bent gebonden. Iedere inbreuk hierop zal gesanctioneerd worden. Lanapalooza behoudt het recht om eenieder te allen tijde de toegang tot het terrein te ontzeggen indien hiertoe voldoende grond bestaat. Indien je een inbreuk op het reglement begaat, ben je als enige hier verantwoordelijk voor. Je bent eveneens gehouden om Lanapalooza te vrijwaren van alle mogelijke gevolgen van jouw inbreuk, inclusief eisen van derde partijen. Daarenboven behouden wij het recht om zelf de gepaste (gerechtelijke) stappen te ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID – AFGELASTING – OVERMACHT – PROGRAMMAWIJZIGINGEN

De Lanapalooza organisatie is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het festivalticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is volledig uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van de organisatie om, die haar zelfs tijdelijk verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De Lanapalooza organisatie is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van haar partners.

Iedere derde partij (inclusief bezoekers) die door een aan hem toerekenbare fout de aansprakelijkheid van de Lanapalooza organisatie, inclusief KLVV en haar medewerkers, in het gedrang brengt, moet de Lanapalooza organisatie integraal en op eerste verzoek vrijwaren van iedere eis van derde partijen. Deze vrijwaringsplicht betekent dat je steeds vrijwillig dient tussen te komen in elk geschil en/of gerechtelijke procedure die tegen de Lanapalooza organisatie wordt ingesteld door een derde en de eventuele financiële gevolgen ervan zelf moet dragen.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket. Wij betreuren het zelf indien er een wijziging optreedt, maar doen alles binnen onze  macht om voor een waardig alternatief te zorgen.